เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าทำงาน

ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าทำงาน

ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าทำงาน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,จุลชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เคมี ,คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมบัญชี,เศรษฐศาสตร์,การจัดการทั่วไป,การบริหารธุรกิจ,ธุรกิจศึกษา
3.สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ วิชาการการศึกษาและทุกสาขาที่เรียนด้านวัดประเมินผลการศึกษา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่วิชาเกษตรศาสตร์ สัตวบาล,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์,เทคนิคการวัตวแพทย์,การเพาะเลี้ยงสัวต์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

*** สมัครได้ที่
1. สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันทำการ
2. จดหมายสมัครงานส่งที่ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ส่วนการสรรหา วานิชเพลซ เลขที่ 1126/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400
3. ทาง E-mail ที่ recruit@laemthong.com
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.laemthong.com

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …