เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560 โดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคคล/หน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเพื่อจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคคล/หน่วยงาน โดยการประกวดและนำเสนอผลงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ด้านการวิจัย
2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
3. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอ ประเภทหัวข้อ “ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” โดยคว้ารางวัลจำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา เจ้าของผลงานเรื่อง “การเรียนรู้แบบ Project-based learning บูรณาการสู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ และ อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี เจ้าของผลงานเเรื่อง “การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการโดยใช้สื่อไอซีที”

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …