เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯได้แยกสัมภาษณ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ศึกษาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 และเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน

ภาพ / ข่าว : พลวัฒน์ อัฐนาค / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …