เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทั้งนี้มีการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการดำเนินพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF:HEd) ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ออกฝึกประสบการวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการจริง และมีการออกนิเทศติดตาม ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานมาทำการวางแผนในการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับสายงานต่อไป

ภาพ / ข่าว : วรวิทย์ สังฆทิพย์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภ …