เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ได้ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ได้ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ได้ออกนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) จังหวัดร้อยเอ็ด 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด , สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด (สาขานกเหาะ) และ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทางหน่วยงานเป็นอย่างดีมาก

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …