เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิต และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิต และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

วันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิญญคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ประกอบการ จำนวน 13 องค์กร ประกอบด้วย 1. ดร.พุฒิพงศ์ สุดหล้า ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด 3. นายสาโรช บุญมี ผู้จัดการ หจก.แท่นทองคว้านเจียร์ (2000) 4. นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น จำกัดและธุรกิจในเครือบ้านโฮม 5. ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ชัยรัตนพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนเดลี ฟู้ดส์ จำกัด 6. นายสุทิน แก้วมาก เจ้าของไร่กิ่งทอง 7. นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 8. ดร.ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 9. นายรณรงค์ เหล่าสุวรรณ ตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม 10. นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม 11. นายเอกกมล จันโทริ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 12. คุณวิทูร สุริยวนากุล ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13. นายเกษตรศักดิ์ ศิริิไปท์ผู้จัดการ หจก. เอส ที เอส คอนกรีต เซ็นเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือดำเนินการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัยกับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิตที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด (Learning Outcome) จำนวน 9 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ 9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางความร่วมมือ ขององค์กรร่วมผลิต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา บริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีคุณวุฒิ ความรู้ หรือประสบการณ์ในสาขาวิชาเดียวกันกับนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้สอน หรือ พี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้
รวมทั้ง เปิดโอกาสให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมจัดการเรียนการสอนกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิต อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในองค์กรร่วมผลิตตาม ความเหมาะสมและจำเป็น เช่น ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร ร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Benchmark) ของนักศึกษากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณากำหนดค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับส่วนของมหาวิทยาลัยร่วมมือกับบุคลากรจากองค์กรร่วมผลิตพัฒนา บริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดร่วมมือกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิตออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ มอบหมายให้คณาจารย์ทำหน้าที่ร่วมจัดการเรียนการสอนกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิต รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรร่วมผลิตให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร่วมมือกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิตเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรร่วมผลิตสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น ข้อมูล ข่าวสาร วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร อำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เช่น การกำหนดภาระงาน การจัดสรรทรัพยากรสำหรับการเดินทาง การติดต่อประสานงาน และการจัดการเรียนการสอนในองค์กรร่วมผลิต ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กรร่วมผลิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนในองค์กรร่วมผลิต ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและมีการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนวิทยากรและการศึกษาวิจัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน และให้ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนาม ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ ก็สามารถทำได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข่าว : ทิราวรรณ อันทะนิล

 

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ คปภ.

หลักสูตร Retrea …