เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ เข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ เข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมทำงานเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ หลายตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.laemthong.com/career

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จา …