เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าอบรม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปต่อยอด และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …