เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …