เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …