เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความอนุเคราะห์ ให้บุคลากรดำเนินการสำรวจทักษะ ด้านการใช้ดิจิทัลด้วยตนเอง ทางรูปแบบออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความอนุเคราะห์ ให้บุคลากรดำเนินการสำรวจทักษะ ด้านการใช้ดิจิทัลด้วยตนเอง ทางรูปแบบออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความอนุเคราะห์ ให้บุคลากรดำเนินการสำรวจทักษะ ด้านการใช้ดิจิทัลด้วยตนเอง ทางรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://dg-sa.tpqi.go.th/home เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …