เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกใหม่ โดยยึดหลัก social distancing นักศึกษา เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับล้างมือเจลแอลกอฮอล์ ที่คณะฯได้แจกให้นักศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และ ดร.อภิชาติ เหล็กดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านสมรรถนะและทักษะดิจิทัล นอกจากนี้อาจารย์ในคณะยังได้จัดให้มีการทำแบบทดสอบนักศึกษาเกี่ยวสมรรถนะและทักษะดิจิทัล เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …