เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการเปิดให้กู้ยืมเงิน แก่นักศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา โดยกลุ่มงานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 1 ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่มีความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรายใหม่ , รายเก่าย้ายสถานศึกษา และราย ไม่ต่อเนื่อง
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรายใหม่ , รายเก่าย้ายสถานศึกษา และราย ไม่ต่อเนื่อง
3. รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ลักษณะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-5
4. รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ลักษณะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-5

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ คปภ.

หลักสูตร Retrea …