เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรม
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ ๕ (Enterprise Architecture Workshop) อบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 รุ่นที่ (Business Continuity Management Standard) อบรมระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามวันและเวลาข้างต้น โดยท่าน สามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ WWW.NSTDAacademy.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนา บุคลากรแห่งอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์) และ 81892 (คุณเมธภัค) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรม ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …