เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๙ น. ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ และโปรดรวบรวมเงินบริจาคนส่งได้ ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือจัดส่งโดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “เลขาธิการคุรุสภา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศึกษาธิการ ๑๐๓๐๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๔-๐- ๑๐๔๐๖-๓ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสำเนาใบรับฝากเงิน และแจ้งชื่อ-สกุล/ที่อยู่ ไปให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร จะขอบคุณมาก เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือ ใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …