เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ประกาศรายชื่อข้าราชการ และพนักงาน ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1

ประกาศรายชื่อข้าราชการ และพนักงาน ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วงรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ได้เห็นชอบ ผลการประเมินข้างต้นเรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดี เรียบร้อยแล้ว มาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชมยินดีและสร้างแรงจูงในการปฏิบัติราชการให้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก กองจึงขอส่งประกาศมาเพื่อหน่วยงานได้โปรดประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

โครงการ ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในวันพุธที่ 6 ธ …