เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ๒ ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคล
2.ประเภทหน่วยงาน
โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในการนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความ ประสงค์จะสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ได้ทราบโดยทั่วกัน และ ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …