เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / อบรม-สัมมนา

อบรม-สัมมนา

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ธเนศ ยืน …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome – Based …

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระดับคณะ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการจัด กิจกรรมประชุมสัม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินEdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับค …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมิน AUN-QA

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนประเม …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ (Outcome-Based Education : OBE)

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำหลั …

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย แล …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ คปภ.

หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 2 รายละเอียดดังรูป

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 รา …

อ่านเพิ่มเติม...