เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / อบรม-สัมมนา

อบรม-สัมมนา

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10 เพ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางแก้ไขปัญหากา …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน วันที่ 4 …

อ่านเพิ่มเติม...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 วันที่ 28-29 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสั …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แ …

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักส …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรม ประกอบด้วย 1 …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรั …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วม …

อ่านเพิ่มเติม...