เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 

  1. ในวันที่ 10 มกราคม 2566 คณะได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกำหนดการบริหารองค์กรเพื่อความอยู่รอด รวมถึงการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ทุกสาขาวิชา ในการวางแผนดำเนินจัดทำข้อมูลการวางแผนเพื่อความอยู่รอดร่วมกัน และคณะกรรมการบริหารคณะ ได้กำหนดปฏิทินติดตามผลการดำเนินงานทุกวันอังคารของสัปดาห์
  2. ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อไปสู่การปฏิบัติและนำไปสู่การติดตาม ประเมินผลและการจัดทำรายงาน” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0127/2566 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

  1. ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารองค์กรและแผนเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ( Survive Plan)” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0097/2566 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

  1. ในวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ มีประเด็นที่ดำเนินการ ดังนี้

4.1 วางแผนการดำเนินการจัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนความอยู่รอดของคณะ มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

4.2 วางแผนการดำเนินการตามงบยุทธศาสตร์ที่คณะได้รับจัดสรร โดยได้ดำเนินการดังนี้

4.2.1 จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชา สาขาวิชาละ 30,000 บาท ให้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นในรายวิชาของหลักสูตรตามที่กำหนดอย่างน้อย 1 รายวิชา เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาในรูปแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

4.2.2 จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชา สาขาวิชาละ 10,000 บาท เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ตามรายวิชาที่สาขาวิชากำหนด

4.3 จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชา สาขาวิชาละ 10,000 บาท สำหรับให้สาขาวิชาพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

4.4 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มผู้สอนรายวิชาแกนคณะ สำหรับจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 3 รายวิชา 90,000 บาท เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาในรูปแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการศึกษาตลอดชีวิต

4.5 จัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  1. ในวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะได้กำหนดจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากร รวมทั้งชี้แจงการจัดกิจกรรม/โครงการการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  1. ในวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานการดำเนินงานของคณะ และขออนุมัติเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
  2. คณะได้กำหนดจัดกิจกรรม Open House ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และให้เป็นที่รู้จักของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน และการสัมมนาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา “แนวทางการทำ PA ที่สอดคล้องกับวิทยฐานะ (ตัวบ่งชี้/ประเด็นท้าทาย/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)”

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรม ทำบุญคณะ กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

ในวันศุกร์ที่ 2 …