เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เป็นวิทยากร มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เป็นวิทยากร มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 7 คน

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …