เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ (Outcome-Based Education : OBE)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ (Outcome-Based Education : OBE)

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เป็นวิทยากร มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน

 

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …