เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

แจ้งข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดดังนี้
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตตาค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2563
  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ.2563
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกำหนดค่าจ้างของลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …