Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบมาสคอจ

ประชาสัมพันธ์ ส …