เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / การเรียน ออนไลน์

การเรียน ออนไลน์

การเรียนออนไลน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับบัณฑิตศึกษา


สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.วรปภา-อารีราษฏร์

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

อาจารย์ ดร.ชนะชัย อวนวัง

ระดับปริญญาตรี


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์

อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์

อ.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อ.บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์ภาสกร ธนศิระธรรม

อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ผศ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

อ.ชเนตตี พิมพ์สวรรค์

อาจารย์ชเนตตี อินทรสิทธิ์

อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์

อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อ.ดร.อภิดา รุณวาทย์

อาจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

อ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

อ.นฤมล อินทิรักษ์

อาจารย์นฤมล สธนเสาวภาคย์

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

อ.นราธิป-ทองปาน

อาจารย์ ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

อาจารย์ ดร.ชนะชัย อวนวัง

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

อาจารย์ ดร.กาญจนา ดงสงคราม

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

อ.กีรติ ทองเนตร

อาจารย์กีรติ ทองเนตร

อ.ธเนศ-ยืนสุข

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

อ.กฤษดา หินเธาว์

อาจารย์ ดร.กฤษดา หินเธาว์

อ.อุมาภรณ์ เหล็กดี

อาจารย์อุมาภรณ์ พลสยม

อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อ.วรรณพร สารภักดิ์

อาจารย์วรรณภร สารภักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)