Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
Keywords : ทคโนโลยีเสมือนจริง, มหาสารคาม, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข แบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย : กัญญารัตน์ นามวิเศษ
Keywords : การบริหารจัดการ, สถานศึกษาสีขาว, ยาเสพติดและอบายมุข, การมีส่วนร่วม
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมการอบรม ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู TM-PLC
ผู้วิจัย : กาญจนา แซ่เฮ้ง*, เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร, ธรัช อารีราษฎร์
Keywords : โซเชียลมีเดีย, สื่อประชาสัมพันธ์, การรับรู้, หลักสูตรอบรมครู, ชุมชนวิชาชีพครู
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบกำกับติดตามโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ผกามาศ นามทอง*, จิรัฎฐา ภูบุญอบ
Keywords : การกำกับติดตามโครงการ, โครงการ
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลกระทบของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้วิจัย : พลาญ จันทรจตุรภัทร*, เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Keywords : ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
ผู้วิจัย : จักรพันธ์ สาตมุณี, สิริลักษณ์ บริรักษ์
Keywords : การพัฒนาระบบ, ประสิทธิผล, การประชาสัมพันธ์
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัย : ธัชชัย จิตรนันท์
Keywords : การนิเทศภายในสถานศึกษา, ปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงาน
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัย : ทิพวัลย์ แสนคำ*, สมศักดิ์ จีวัฒนา, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
Keywords : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์, ระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส
ผู้วิจัย : จิรพล ลิวา*, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, สมพร เรืองอ่อน
Keywords : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ยูบิควิตัส, ยูเลิร์นนิ่ง
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้วิจัย : อนันต์ ปินะเต*, ภานุวัฒน์ สว่างแสง
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การตัดเย็บผ้า
ผู้วิจัย : ประภานุช ถีสูงเนิน*, เมลดา อภัยรัตน์, นฤมล จันทร์สุข
Keywords : สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้, การตัดเย็บผ้า, คหกรรมศาสตร์ , การวัดตัวและการสร้างแบบ
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : กิจกรรมการเรียนรู้แบบภาระงานด้วยการสาธิตและแสดงบทบาทสมมุติในรายวิชาสัมมนา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิจัย : ชฎารัฐ ขวัญนาค*, สำราญ เลิศคอนสาร
Keywords : การเรียนรู้แบบภาระงาน, การสาธิต, บทบาทสมมุติ
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR
ผู้วิจัย : สมัย สลักศิลป์*, วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์
Keywords : เทคนิค EDFR , การปฏิบัติที่ดี, ชุมชนการเรียนรู้
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย : วรปภา อารีราษฎร์*, ธรัช อารีราษฎร์, ศิคริษฐ์ คุณชมภู
Keywords : รูปแบบ, เทคโนโลยีดิจิทัล, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ: แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
ผู้วิจัย : เสถียร จันทร์ปลา, ปรัชญนันท์ นิลสุข
Keywords : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ, วิทยาเขตอัจฉริยะ, เมืองอัจฉริยะ, อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ
ผู้วิจัย : หฤทัย ดิ้นสกุล*, วิโรจน์ บัวงาม, ธานิล ม่วงพูล
Keywords : ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ, ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย, ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์
ผู้วิจัย : หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ*, วรปภา อารีราษฎร์, มนต์ชัย เทียนทอง
Keywords : เทคนิคอีดีเอฟอาร์, เท็คสตาร์ทอัฟ, เตรียมความพร้อม, นักศึกษา
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 ของที่ระลึกต้องซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์*, ยุภา คำตะพล
Keywords : การท่องเที่ยว, เทคโนโลยีเสมือนจริง, ของที่ระลึก, เพชรบูรณ์
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้วิจัย : ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์*, วรปภา อารีราษฎร์,เนตรชนก จันทร์สว่าง
Keywords : รูปแบบ , การบริหารจัดการสารสนเทศ, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาทักษะกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานสู่การเป็นช่างฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองสถานประกอบการในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย : วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์
Keywords : นวัตกรรม, แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงาน, สถานประกอบการในชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |