Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปด้านเอกสาร สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้วิจัย : เอกศักดิ์ แหชัยภูมิ*, ทรงศักดิ์ สองสนิท และประวิทย์ สิมมาทัน
Keywords : Development of Learning Activity, Davies’s Instructional Model, Social Media, Skill of Practicing Document Software Package
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
ผู้วิจัย : ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล*, ธรัช อารีราษฎร์, และเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
Keywords : Management Information Technology, Flipped Classroom, Project Base Learning
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปกหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : กฤษดา หินเธาว์, ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
Keywords : Laboratory Management, ICT Classroom Using Collaboration, Computer Network System
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปกหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : จุฑามาศ ผกากลีบ
Keywords : Instructional Model, Inquiry-Based Learning, Think-Pair-Share Technique, Science
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR
ผู้วิจัย : สุพล เชื่อมพงษ์
Keywords : Green School, Participatory Administration, CSR
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ทวีสุข โภคทรัพย์
Keywords : Framework of Information and Communication Technology (ICT) Competency, Students of the Faculty of Education, The Institute of Physical Education Maha Sarakham
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
ผู้วิจัย : วีรศักดิ์ ฟองเงิน, สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ และ รัฐสิทธิ์ ยะจ่อ
Keywords : Mushroom, Machine control , Temperature , Humidity
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ผู้วิจัย : สำราญ วานนท์, ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช
Keywords : Career Counseling, Data Mining, Tree-Decision Making, Random Forest, Bagging
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยระบบเอ็มคอมเมิร์ช บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : วีระพน ภานุรักษ์ และ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
Keywords : Community Business Promotion, M-Commerce, Android
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
ผู้วิจัย : ดาวรถา วีระพันธ์
Keywords : Management Information Systems, instructional Management, Web application
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบ้านดอนแดง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย : รังสรรค์ สิงหเลิศ และ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์
Keywords : Community Development , Sustainable Self-Sufficiency
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลการศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : จักรี ทำมาน และ มานิตย์ อาษานอก
Keywords : Components, Information System, Research and Academic Services
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ส33203 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : ประเสริฐ ภู่ถนนนอก
Keywords : 7-Step-Learning Cycle, Analytical Thinking Skills
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : อรัญญา บำรุงกลาง
Keywords : English Reading, SQ3R Method, Abilities in Reading English for Comprehension
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์โค๊ด สำหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้วิจัย : มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ และ ธานิล ม่วงพูล
Keywords : QR code, Territorial Defense, Android, Class Attendance Recording
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด และประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : อรัญญา ราชการกลาง
Keywords : the B-SLIM Instructional Model, Think-Pair-Share technique, Video Application, Integrating
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่องการชั่ง การตวง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย : อรพร ภูมิลี
Keywords : Model, ZIPPA Model, Think-Pair-Share technique, Cartoon Lessons
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |