Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ผลการใช้สื่อใหม่แบบ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารของวัยรุ่นไทยต่อสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้วิจัย : รตนดา อาจวิชัย*, วิมล เขตตะ, เกียรติศักดิ์ อ่อนตามา
Keywords : สื่อใหม่, สื่อสารสุขภาพ, สังคมออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้วยสื่อสังคมออนไลน์
ผู้วิจัย : ชมพูนุท เมฆเมืองทอง และศิริประภา แสงจิตร
Keywords : New Media for Public Relation, Thai for Communication Department, Social Media
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปกหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการนิเทศแบบพีไอพีอาร์อี ที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดวิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย : วดี แคนสุข
Keywords : Coaching Supervision Model, Critical Teaching Skill, the Principles of Sufficiency Economy Philosophy
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียนในจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย : สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Keywords : Operational Efficiency, Factors Affecing Efficiency, Microfinance Institutions
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ
ผู้วิจัย : เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ
Keywords : Gas Ordering System, Weight Measurement, GPS-Based Navigation System
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมการให้น้ำสำหรับแพะไล่ทุ่งแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัย : บุญธง วสุริย์ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : Water Level Control System, Field-Goats Feeding, Conductive Level Sensor
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ผู้วิจัย : สุวิชัย พรรษา
Keywords : Augmented Reality, Martial Art of Thai Boxing, Motion Capture
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนบนเฟซบุ๊ก
ผู้วิจัย : พนิดา ทรงรัมย์*, มงคล แสนสุข และสถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร
Keywords : Learning Management System, Learning, Facebook, Social Network
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ผู้วิจัย : จงกล เขียนปัญญา
Keywords : Career and Technology, Student Teams Achievement Divisions (STAD), Achievement, Mattayomseuksa 2, Nophosriwittayakom School
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลตำบลของไทย
ผู้วิจัย : สมคิด สุทธิธารธวัช*, พรสิน สุภวาลย์, พรเลิศ อาภานุทัต, วรรณภา ฐิติธนานนท์ และขวัญมิ่ง คำประเสริฐ
Keywords : Information Technology, Subdistrict Municipality, Factors, Level of IT Adoption
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ
ผู้วิจัย : จารี ทองคำ*, ธีรยุทธ คูณสุข, สุวรรณ บัวพันธ์ และธวัชชัย ชมศิริ
Keywords : Special Student Assessment System, Special Student, System Development
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพยากรณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้อนุกรมเวลา
ผู้วิจัย : สมร เหล็กกล้า* และจารี ทองคำ
Keywords : Currency Exchange Rates; Time Series; Time Series Techniques
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ผู้วิจัย : กนิษฐา อินธิชิต*, วรปภา อารีราษฎร์ และจรัญ แสนราช
Keywords : Model, Google Application, Educational Guidance, Information Technology
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : สิรัชญา พิมพะลา* และฐาปนี สีเฉลียว
Keywords : STEM-Based Learning Activities, Online Social Media, Creative Thinking Skills
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผู้วิจัย : อิทธิศักดิ์ ศรีดำ
Keywords : Application of Information Technology, Mobile Phones, Education, Learning, Student Development
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้รับบริการและอัตราค่าบริการ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของศูนย์บริการสุขภาพราษฎร์พิษณุ
ผู้วิจัย : ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล* ธนากร ธนวัฒน์ ภาคภูมิ, โชคทวีพาณิชย์ และกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
Keywords : Information System, One Stop Service Fee, Rasdrapitsanu, Customer Service Information System
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ไอพีวี6 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้วิจัย : วันเฉลิม พูนใจสม, อรปรียา คำแพ่ง และฆัมภิชา ตันติสันติสม
Keywords : E-Learning, IPv6, Learning Achievement
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้วิจัย : ตันติกร คมคาย*, ทรงศักดิ์ สองสนิท และพงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
Keywords : Development of Learning Activity, Problem Base Learning, Social Media, Mathematics
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |