Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : การติดตามผลการใช้ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย : ศิคริษฐ์ คุณชมภู, วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์
Keywords : Information Technology Application, Participatory Cultural Tourism
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีสื่อสารแบบใกล้เขตข้อมูล สำหรับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สกลวรรณ เชื้อภักดี และ พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
Keywords : Indoor Way finding System, NFC, Wireless technology, Android
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผู้วิจัย : เอก กนกพิชญ์กุล, ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช
Keywords : Model, Information Technology Application, Life Skills, Primary School Students
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์แบบ RFM ในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กร กรณีศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้วิจัย : กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และ ปิยมาศ จิตตระ
Keywords : RFM Analysis, User Segmentation, Knowledge Discovery, Data Mining
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์
ผู้วิจัย : มณีรัตน์ ผลประเสริฐ
Keywords : project-based learning, learning-center, software development, Agile model
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกคอนพระเพ็ง เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว
ผู้วิจัย : ไพมานี บุบผาพัน, ณรงค์ฤทธิ์ โสภา และ ศศิธร เชาวรัตน์
Keywords : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น้ำตกคอนพระเพ็ง เมืองโขง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัย : คำฮู้ มุกดารา, ศศิธร เชาวรัตน์ และ อุทัย โคตรดก
Keywords : การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : Influencing Factors in Production and Use of Recycle Concrete Aggregates (RCA) in Thailand
ผู้วิจัย : Vikran Duangmanee*, Seree Tuprakay, Waranon Kongsong, Lapyote Prasittisopin and Sathian Charoenrien
Keywords : Construction Waste, Recycled Concrete Aggregates, Key Factors, Use
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ เขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์ และ ปริญญา ชินจอหอ
Keywords : ระบบสารสนเทศ, พันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ, แผนที่, ออกเม็นเต็ดเรียลลิตี้
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลของการเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ำดื่มของไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเนื้อ
ผู้วิจัย : วิสุทธิ์ พิเภก* และ โฆษิต ขวาของ
Keywords : ไก่ไข่, บีเทนไฮโดรคลอไรค์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงกสิกรรม และป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัย : Kasy Xaingaseng*, อุทัย โคตรดก และ รังสรรค์ สิงหเลิศ
Keywords : สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, การศึกษาสภาพแวดล้อม
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : The Improvement of Air Condition System for Electricity Generation
ผู้วิจัย : Pornchai Pornharuthai*, Nuengruethai Ekthammathat, Prachaya Boobphamatanung, Adithep Jumpatong and Saharut Poonanan
Keywords : Cooling Pad, Air Condition, Condenser Unit
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การบริหารงบประมาณที่มุ้งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว
ผู้วิจัย : Vilayphone Laisouthisak, รังสรรค์ สิงหเลิศ และ อุทัย โคตรดก
Keywords : การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาความรู้และทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เมืองปากช่อง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัย : สีสอน แสนทะวีสุข, อุทัย โคตรดก และ รังสรรค์ สิงหเลิศ
Keywords : ปุ๋ยอินทรีย์, เกษตรกร
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน ในแขวงสาละวัน สปป.ลาว
ผู้วิจัย : Souphaxay Bounyong, รังสรรค์ สิงหเลิศ และ อุทัย โคตรดก
Keywords : แนวทางการพัฒนา, การขึ้นทะเบียนที่ดิน, ใบตาดิน (โฉนดที่ดิน)
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านส้มโฮง เมืองจำปาสัก แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ผู้วิจัย : บัวสิด พิมพะเสน, ศศิธร เชาวรัตน์ และอุทัย โคตรดก
Keywords : การบริหารจัดการชลประทาน, การมีส่วนร่วม, กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ, โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการให้บริการ ของหน่วยงานส่งเสริมการลุงทุนของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัย : อะโนลัก ชาดตะกุล, รังสรรค์ สิงหเลิศ และ อุทัย โคตรดก
Keywords : แนวทางการพัฒนา, ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : 21st Century Skills for Computer Engineering Students
ผู้วิจัย : Wutthichai Phornphatcharaphong*, Pak Satanasaowapak, Pattarawan Khampliw, Songphon Namkhun, Wuttikorn Anantasirichai
Keywords : 21st Century Skills, Computer Engineering Students, Computer Education, Engineer Education
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : Documentation Similarity System
ผู้วิจัย : Sutthikarn Bojukrapan, Khunathorn Thongnopphakhun, Nininnate Kothutsadee and Panawat Khongtanakunbawon
Keywords : Similarity, Web Application, Cutting Word, Thai Abstract Similarity
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัย : คำเผย บุดโท และ ศศิธร เชาวรัตน์
Keywords : แนวทาง, การพัฒนา, บุคลากร
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561
View Detail | Full Paper Download |  |