เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ดังรายละเอียดนี้

รางวัลผลงานยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายพิจิตร บรรลุสันต์     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน

รางวัลผลงานดีเด่น 5 รางวัล เงินรางวัล 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1. นายธนภทร ยศดา     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายวรพงษ์ สีวอระสาร     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายปฏิภาณ พันธุ์สุวอ     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน
4. นางสาวนริศรา เวฬุบับ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายกฤษณะ เจริญศิริ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเ …