เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะ เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับตัวในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในการศึกษาตามหลักสูตร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวนทั้งหมด 3,035 คน โดยมีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 113 คน ทั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมร้อยดวงใจมาลัยดอกจาน โดยให้ผู้บริหารได้ติดดอกจาน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยไว้บนหน้าอกเสื้อของนักศึกษาใหม่ทุกคน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนอย่างไร อยู่อย่างไร ให้มีความสุข และประสบผลสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้บรรยาย สร้างความรู้ ความประทับใจให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …