เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

อเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมใหญ่สา …