เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

อเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิก …