เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาแบบผสมกลมกลืนระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนการในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในการนี้ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกระบวนการพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของ WIL ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และศึกษารูปแบบ WIL ของต่างประเทศ เพื่อนำมาสังเคราะห์และพัฒนา WIL ในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / ณพรรธนนท์ ทองปาน
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …