เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ร่วมกับ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) บรรยายและในแนวคิดเรื่อง “แนวทางการศึกษาสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …