เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และคณะ คว้ารางวัลผลงานวิจัย ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และคณะ คว้ารางวัลผลงานวิจัย ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ภายในงานมีการจัดกิจรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ “ไทยแลนด์ 4.0” เสวนาของกลุ่มวิจัยเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีมาก ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุ่มวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความตื่นตัวและสร้างวัฒนธรรมการวิจัย สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง อีกทั้งจะมีการแจกหนังสือรายงานการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัย ซึ่งเป็นรายงานจากการประเมินผลงานที่มีผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จของการประชุม HERP CONGRESS V จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ในปีต่อไป

ภาพ / ข่าว : ปิยศักดิ์ ถีอาสนา / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …