เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษา โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
เป็นนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2563 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมการเกษตร
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
คหกรรมศาสตร์
สาธาณสุขศาสตร์
จิตวิทยา
พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ
มีความประพฤติดี ผลการเรียนเฉลี่ยถึงล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
เป็นผู้ขาดแคลทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น กยศ. กรอ. ประเภทยากจน
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิได้ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …