เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ท่าน อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกลู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
และท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวรายงานการประชุมในครังนี้ โดยการนี้ได้รับเกียรติ จากท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่งคง นากยกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้ทำการบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง”เทคโนโลยี AI สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น”
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …