เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและทิศทางการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานสายสนับสนุน ตลอดจนการวิเคราะห์ภาระงาน กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายงานต่อไป

ภาพ / ข่าว : พลวัฒน์ อัฐนาค / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …