เหตุการณ์ล่าสุด :

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

1.  ในวันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ มีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานหลักสูตร และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน

2. ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม บริษัท ดิจิคเทคโนโลยี จำกัด เทศบาลนครขอนแก่น บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เดลต้า ซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริษัท ซี.เจ.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัท ซีพี แมตช์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตพระโขนง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เขตยานนาวา บริษัทแมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เขตจตุจักร และบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

3. ระหว่างวันที่ 23 มกราคม  –  9 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้กำหนดออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ บริษัท QMIOPROMOTION จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บริษัท infinityDev จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บริษัท KDC Solution จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัท ชิลมีเดีย จำกัด เขตพญาไท บริษัททริปเปิ้ลวี บรอดคาสท์ จำกัด เขตจตุจักร บริษัท ไก่ชน สเปช จำกัด เขตทุ่งครุ และบริษัท Dark Army Studio จำกัด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

4. ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลได้กำหนดออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

5. ในวันที่ 24 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ได้กำหนดออกนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริษัท ซี.เจ.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

6. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทราบ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

7. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …