เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 3)

ประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร ด้านสาธารณสุขศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร ด้านสาธาร …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกของคณะวิศวก …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท …

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมเครือข่ายการพัมนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จากสมาคมเครือข่ายการพัมนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบท …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหั …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย/ผลงานวิชาการ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง อำเภอจอมบึง

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย/ผลงานวิชากา …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ วันที่ 8 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนก …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ใ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์จาก คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านกา …

อ่านเพิ่มเติม...