เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 10)

ประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 วันที่ 28-29 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสั …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แ …

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักส …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563 เพื่อนำถวาย ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563 เพื่อนำถวาย ณ วัดเศวตฉัตรวรว …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกาาธิการ ขอเชิญร่วมทอกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกาาธิการ ขอเชิญร่วมทอก …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา ผู้ปฏิบั …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อข้าราชการ และพนักงาน ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิกา …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรม ประกอบด้วย 1 …

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการเปิดให้กู้ยืมเงิน แก่นักศึกษาทั่วประเทศ ปี …

อ่านเพิ่มเติม...