เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 4)

ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผ …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติครั้งที่ 6 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วิจัย และนวัต …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาสรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร วารสารวิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยฯ NRIIS

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปี …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดอกเสียงลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาส …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 13

บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 13 รายละเอียดตามเอก …

อ่านเพิ่มเติม...