เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 2)

ประชาสัมพันธ์

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.8

ประชาสัมพันธ์จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและบริก …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยขอเชิญเข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยขอเชิญเข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่น …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รั …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รั …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2562

ประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไ …

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and performance รุ่น 3

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลั …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานา …

อ่านเพิ่มเติม...

กระทรวง อว.ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (WUNCA)

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวง อว.ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งสปอตวิทยุและสปอตโทรทัสน์วันครู ในหัวข้อ พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งสปอตวิทยุและสปอตโทรทัสน์วันครู ในหัวข้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน วช. ขอเชิญเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแนง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน วช. ขอเชิญเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ม …

อ่านเพิ่มเติม...