เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 2)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต-นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา,ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถแจ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าคัดเลือกผู้ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าคัดเลือกผู้ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พ.ศ.2563 รา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment version 3.0 วันที่ 28-30 เม.ย. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล กัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายวารสาร งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้าง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายวารสาร งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2  …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับบ …

อ่านเพิ่มเติม...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 วันที่ 22-23 เมษายน 2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Educati …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ภายใน 30 เมษ …

อ่านเพิ่มเติม...