เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / เอกสารประกอบสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบสหกิจศึกษา

NameSizeHits
ปฏิทินสหกิจศึกษา 2/256222.4 KiB23
สกศ.มรม.01-แบบสมัครงานสหกิจศึกษา27.1 KiB13
สกศ.มรม.02-แบบเสนองานสหกิจศึกษา19.1 KiB12
สกศ.มรม.03-แบบรายงานตัวและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา17.8 KiB11
สกศ.มรม.04-แบบแจ้งรายละเอียดงาน-ตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา25.6 KiB12
สกศ.มรม.05-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา20.2 KiB19
สกศ.มรม.06-แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา20.0 KiB19
สกศ.มรม.07-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา29.5 KiB10
สกศ.มรม.08-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา42.6 KiB12
สกศ.มรม.09-แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา58.5 KiB10
สกศ.มรม.10_แบบประเมินรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา25.2 KiB11
สกศ.มรม.11_แบบประเมินผลการจัดแสดงผลงานสหกิจศึกษา19.8 KiB11
สกศ.มรม.12_แบบสอบถามการได้บรรจุเข้าปฏิบัติงาน17.6 KiB9
สกศ.มรม.13_แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา-ลับ-21.9 KiB72