เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 19)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation Challenge)

!!!#โอกาสดีๆเป็นของท่านแล้ว!!! #RMUBIเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2563

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ข …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย webometrics ranking

เรื่องแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. ขอให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกรอกข้อมูล เพื่อจัดอัน …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือ จากอาจารย์ และบุคลากรขอเชิญให้เข้าร่วมในวั …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ดาวน์โห …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

เรื่องแจ้งจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรกา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารยูโอบี แนะนำโครงการพิเศษ UOB Workplace Banking โครงการสวัสดิการพิเศษสำหรับองค์กรและพนักงานในองค์กร

ประชาสัมพันธ์จากธนาคารยูโอบี แนะนำโครงการพิเศษ UOB Workplace Banking โครงการสวัสดิการพิเศษสำหรับองค์ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธาณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม “

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประชาสัมพันธ์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของโครง …

อ่านเพิ่มเติม...