Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (page 5)

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบูรณาการ IR2R ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบูรณาการ IR2R ประจำปีงบประ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึ …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนัก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาก …

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 5 ประจำเดือน …

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 4 ประจำเดือน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงก …

อ่านเพิ่มเติม...